Sửa lỗi java Error Could not find or load main class

4
5294

Mới bắt đầu học JAVA, chắc chắn bạn nào cũng đi qua bài đầu tiên HelloWorld. Học cách biên dịch tập tin HelloWorld.java bằng 2 lệnh javacjava trong Command Prompt (CMD). Có thể gặp lỗi sau: “Error: Could not find or load main class HelloWorld”. Cách sửa lỗi java này rất đơn giản, là lỗi cú pháp.Error Could not find or load main class

Cách sửa lỗi JAVA “Error: Could not find or load main class HelloWorld”

Khi chạy 2 lệnh javac thì không báo lỗi, chạy tiếp java thì xuất hiện lỗi như sau:

C:\Users\DoAh\Desktop\Java_Workspace>javac HelloWorld.java
C:\Users\DoAh\Desktop\Java_Workspace>java HelloWorld
Error: Could not find or load main class HelloWorld
C:\Users\DoAh\Desktop\Java_Workspace>

Bạn sửa lại tên class trùng với tên file.java

Ví dụ:

Trong file HelloWorld.java có nội dụng sau:

class HelloWorldApp {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello World!"); // Display the string.
}
}

Khi bạn chạy lệnh javac HelloWorld.java thì nó sẽ tạo ra file tên HelloWorldApp.class(Lấy tên của class làm tên file).

Vì vậy khi bạn chạy tiếp lệnh java HelloWorld thì chắc chắn sẽ báo lỗi “Error: Could not find or load main class HelloWorld” vì không tìm thấy HelloWorld.class

Nên bạn sửa lại tên file là HelloWorldApp.java hoặc chạy lệnh java HelloWorldApp mới chạy được.

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.