Sửa lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded

0
410

Sửa lỗi Fatal error Maximum execution time of 30 seconds exceeded… Lỗi này thường gặp khi cài đặt hay update các file có dung lượng lớn lên localhost.

Fatal error Maximum execution time of 30 seconds exceeded

Sửa lỗi Fatal error Maximum execution time of 30 seconds exceeded …

Vào host mở file wp-config.php lên và thêm dòng “set_time_limit(600);” vào trước
/* That’s all, stop editing! Happy blogging. */

Fatal error Maximum execution time of 30 seconds exceeded

Xong lưu lại, vậy là đã sửa xong lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here